Toetreden tot

Om toegelaten te worden tot de Vrijmetselarij moet men minstens 21 jaar oud zijn en “vrij en van goede zeden” zijn.

  

“Vrij zijn” betekent zichzelf in vraag stellen, ieder dogma weigeren, strijden tegen vooroordelen (ook zijn eigen vooroordelen), kritisch nadenken.

  

“Van goede zeden zijn” betekent eerlijk en rechtschapen zijn.

Kiezen voor een gemengde Vrijmetselarij houdt in dat men ervan overtuigd is dat mannen en vrouwen op gelijke voet kunnen samenwerken.

Het Maçonniek engagement veronderstelt:

  • alle dogma’s en gezagsargumenten op intellectueel, filosofisch en moreel vlak verwerpen;
  • de principes van de Vrijmetselarij in de praktijk toepassen, verdraagzaam en broederlijk zijn;
  • de Internationale Constitutie van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde Le Droit Humain, het Algemeen Reglement van de Belgische Federatie en eventueel het intern reglement van de Loge eerbiedigen;
  • ieder vooroordeel zowel binnen als buiten de Loge bestrijden en alle discriminatie omwille van gender, cultuur of stand afwijzen;
  • discreet zijn ten opzichte van niet-Vrijmetselaars over het lidmaatschap om het klimaat van vertrouwen en vrijheid te vrijwaren;
  • bereid zijn zich open te stellen voor de symboliek en de initiatieke methode;
  •  regelmatig aanwezig zijn op de vergaderingen van de Loge;
  • een jaarlijks lidgeld en een bijdrage aan het solidariteitsfonds betalen.

Lid worden steunt op het principe van coöptatie: de leden van de werkplaats, waartoe men wil toereden, beslissen of een kandidaat toegelaten kan worden.

De aanvraag bestaat uit een autobiografisch formulier waarin de kandidaat zijn motivatie, zijn filosofische en godsdienstige achtergrond uiteenzet.

De kandidaat wordt in het algemeen voorgesteld door twee peters en/of meters die hem/haar goed kennen.

Zij informeren de kandidaat over de voorwaarden, oriënteren hem in de keuze van de Loge, stellen hem voor aan de Loge en begeleiden hem tijdens zijn gehele Maçonnieke parcours.

Nadat de aanvraag is ingediend zal de kandidaat zowel schriftelijk als mondeling vragen moeten beantwoorden en een gesprek hebben met leden van de Loge. De Loge zal zich op het einde van deze procedure uitspreken over de toetreding tot de Vrijmetselarij.

Bij gebrek aan peters of meters kan men de aanvraag rechtstreeks tot de Belgische Federatie Le Droit Humain (Federaal Secretariaat, Marconistraat 207 bus 2 – 1190 Brussel) richten, met in bijlage een gedetailleerd Curriculum Vitae en een motivatie.

De procedure tussen de kandidaatstelling en de inwijding kan nogal lang duren.

Het is een periode waarin de Loge zich wil verzekeren van de intenties van de kandidaat, hem beter wil leren kennen en de standvastigheid van zijn besluit wil evalueren.

Men kan stellen dat door het feit dat het moeilijk is om binnen te treden, maar gemakkelijk om uit te treden, de vrijmetselarij niet als sekte kan bestempeld worden.