Waarom “Le Droit Humain”

Hoewel de Vrijmetselarij al meerdere eeuwen bestaat, doch is het slechts op het einde van de 19e eeuw dat er een gemengde Vrijmetselarij, die gelijke rechten voor man en vrouw opeiste, tot stand kwam. Zo hebben Maria Deraismes en Georges Martin de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde Le Droit Humain opgericht, verwijzend naar de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

Wat voor relaties onderhoud de Belgische Federatie van Le Droit Humain met de andere Obediënties?

De Belgische Federatie van Le Droit Humain heeft broederlijke banden met o.a. het Grootoosten van België, de Vrouwengrootloge van België, de Grootloge van België.

Is Vrijmetselarij een godsdienst?

Le Droit Humain is geen sekte, noch een kerk. Zij beroept zich niet op geopenbaarde waarheden, op geen enkele godheid, geen enkel dogma. Zij biedt aan haar leden een volledige vrijheid aan denken.

Kan men een godsdienst beoefenen/ of gelovig zijn en lid zijn van Le Droit Humain?

De Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde Le Droit Humain is samengesteld uit Vrijmetselaars, mannen en vrouwen zonder etnisch, filosofisch of religieus onderscheid. De Belgische Federatie Le Droit Humain hanteert een adogmatische Vrijmetselarij: haar leden zijn vooral gehecht aan de vrijheid van geest van de persoon: vrijheid van denken, absolute gewetensvrijheid, weigeren van ieder dogma.

De aanwezigheid is een vereiste, maar wat is de frequentie van de vergaderingen?

De frequentie van de vergaderingen hangt af van de Loge: twee keer per maand of iedere week. Aanwezigheid is vereist, uitgezonderd bij overmacht.

Op welke leeftijd kan men Vrijmetselaar worden?

Kandidaten moeten minstens 21 jaar zijn.

U maakt duidelijk het onderscheid van godsdienst, maar waarin verschilt u van een sekte?

Het is gemakkelijker de Vrijmetselarij te verlaten dan er binnen te komen, het volstaat zijn ontslag in te dienen. Dit is wat de Vrijmetselarij onderscheidt van een sekte.

Bovendien werken de Loges van Le Droit Humain op strikt democratische wijze.

Vrijmetselaars leggen een eed af. Wat zijn die eden en zijn zij geen inbreuk op de burgerlijke wet?

De Vrijmetselarij staat open tot iedereen die ernaar streeft deel te nemen aan het uitwerken van alle huidige grote vraagstellingen: maatschappelijk, cultureel, ethisch en ook politiek in de meest verhevene betekenis t.w. het beheer van de staat. De sociologische diversiteit binnen de Loges is een essentiële verrijkingsfactor voor de Vrijmetselarij.

Wat is de rol van de Vrijmetselarij in de maatschappij?

Le Droit Humain is opmerkzaam en gevoelig voor de grote maatschappelijke problemen door haar standpunt te geven over belangrijke onderwerpen zoals ethische kwesties, gelijkheid, opvoeding (onderwijs?), armoede, persoonlijke verantwoordelijkheid of gewetensvrijheid…

Op politiek vlak neemt de Belgische Federatie van Le Droit Humain stelling indien de basiswaarden, die zij verdedigt, aangevochten worden. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de Europese constructie.

Om toe te treden tot de Vrijmetselarij moet men uitgenodigd worden? Hoe klopt men aan?

In principe moet men twee peters hebben om toe te treden tot de Vrijmetselarij.

Iedere persoon die geïnteresseerd is in onze demarche en in onze doelstellingen, en die geen Vrijmetselaar (s) kent, kan een gemotiveerde kandidaatstelling indienen bij het Federaal Secretariaat?????

Hoeveel kost de Vrijmetselarij?

Le Droit Humain is een onafhankelijke organisatie die niet gesubsidieerd wordt. Haar leden betalen dus een bijdrage die de kosten van het secretariaat, de vergaderlokalen, enz…dekken.

Waarom het bijvoeglijk naamwoord “Internationaal”?

De leden van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde Le Droit Humain zijn verspreid over de gehele wereld en groeperen zich in Pioniersloges, Jurisdicties en Federaties als een Gemengde Vrijmetselaarsorde (* band met de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde) waarvan de principes hernomen zijn in de “Internationale grondwet”, die van toepassing is op alle leden los van hun gevoeligheden en hun cultuur.

Men spreekt dikwijls over Rituelen: wat is de betekenis van dit woord?

Het woord Rituelen heeft twee betekenissen. In het algemeen betekent dit al wat ceremonieel is, maar meer precies betekent het regels en de ceremonies die toegepast worden binnen een gestructureerde context. De Vrijmetselarij omvat meerdere Ritussen met gemeenschappelijke elementen met bijzondere kenmerken.

Le Droit Humain arbeidt volgens de “Aloude en Aanvaarde Schotse Ritus”.

Wat verstaat men onder de “Opperbouwmeester van het Heelal”?

De liberale of adogmatische Vrijmetselarij draagt de universaliteit uit en steunt zich op de openheid naar alle culturen. Zij beschouwt dat de Oppermeester van het Heelal als vrij uitdrukkingssymbool.

Het dient genoteerd dat binnen Le Droit Humain Werkplaatsen arbeiden voor de Opperbouwmeester van het Heelal of voor de Vooruitgang van de Mensheid.

Wat bedoelt men met “Vooruitgang van de Mensheid”?

“Vooruitgang van de Mensheid”, ontdaan van iedere deïstische connotatie, is een filosofisch niet-confessioneel concept die de Mens als maatstaf beschouwt.

“Vooruitgang van de Mensheid” moet begrepen worden als een persoonlijke intellectuele ontplooiing (= vooruitgang) van het individu en die via zijn handelingen in de “profane wereld” stapsgewijs ertoe zal leiden de waarden die wij verdedigen over de wereld.