De Belgische Federatie

In 1912 werd in België de eerste gemengde Loge opgericht.

In 1928 waren er acht Loges waardoor de Belgische Federatie Le Droit Humain opgericht kon worden. Zo kreeg een Internationale Gemengde Orde officieel een plaats binnen de Belgische Vrijmetselarij.

Vandaag telt de Federatie 7800 leden. Deze arbeiden in 112 Loges verspreid over heel België . Deze Loges zijn Franstalig, Nederlandstalig en tweetalig.

Binnen de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde is de Belgische Federatie democratisch en autonoom georganiseerd. De 104 Loges worden vertegenwoordigd binnen een nationaal wettelijke orgaan, het Nationaal Convent. Dit Convent vergadert meerdere keren per jaar en verkiest jaarlijks haar uitvoerend orgaan, de Nationale Raad. Deze wordt voorgezeten door de Grootmeester Nationaal.

Jaarlijks verkiest elke Loge haar Officieren dignitarissen (bestuursleden) die samen, onder het voorzitterschap van de Achtbare Meester (de Voorzitter), de Logewerkzaamheden leiden.

Alle Loges werken volgens de Aloude Aangenomen Schotse Ritus met verschillende ritualen, weerspiegeling van hun eigenheid en aandachtsvelden. Zij vormen een hechte verzameling, rijk aan diversiteit.

De Belgische Federatie Le Droit Humain biedt aan haar leden

  • gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, een autonoom beheer;
  • een democratische organisatievorm, individuele vrijheid van de Vrijmetselaar en van zijn Loge overeenkomstig aan de Maçonnieke waarden;

Zij hecht eveneens belang aan de principes

  • van het internationalisme;
  • van openheid ten opzichte van grote maatschappelijke problemen;
  • van persoonlijke evolutie door het initiatieke parcours, dit is wat de Belgische Federatie Le Droit Humain wil bieden aan haar leden.

De Belgische Federatie Le Droit Humain is in aantal de tweede grootste Federatie binnen de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde.

Ook in België is zij in aantal de tweede grootste Maçonnieke organisatie en de grootste gemengde organisatie.

Zij heeft broederlijke relaties met de andere niet-dogmatische Obediënties, waarbij de specifieke eigenheid van iedere Obediëntie geëerbiedigd wordt.

Zij is medeondertekenaar van een Gemeenschappelijke Verklaring met het Grootoosten van België , de Grootloge van België, de Vrouwengrootloge van België.

Deze Obediënties hebben eveneens een verklaring ondertekend met hun Franse ambtgenoten: de "Fédération française du Droit Humain", de "Grand Orient de France", de "Grande Loge de France" en de "Grande Loge Féminine de France".

Zo geven zij uitdrukking aan hun gemeenschappelijke visie.