De Loges

Binnen de Belgische Federatie Le Droit Humain vergaderen de Loges één tot vier keer per maand.

Zij werken naar eigen keuze ofwel aan de Vooruitgang van de Mensheid ofwel ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal ofwel beide.

Iedere Loge is vrij haar Werkzaamheden te wijden aan de studie van de symbolen, aan het arbeiden aan zichzelf en/of aandacht te hebben voor maatschappelijke problemen…

Alle thema’s die betrekking hebben op de mens in het algemeen of op zijn unieke karakter komen aan de orde: zowel filosofische, spirituele, maatschappelijke, psychologische, intellectuele en sociale en aspecten weerhouden de aandacht. Een lezing (een “bouwstuk”) heeft tot doel aan te zetten tot een persoonlijke reflectie over zichzelf en in relatie tot anderen. Hierbij blijft men trouw aan de grote Maçonnieke principes: het eerbiedigen en het verdedigen van de gelijkheid, de vrijheid en de menselijke waardigheid.

Na de uiteenzetting mag iedere Vrijmetselaar zich uitspreken. Hij zal hierbij zijn emoties beheersen en zich uitdrukken zonder vooroordelen. Het debat wordt in driehoeksvorm georganiseerd zodat iedereen de gelegenheid krijgt vrijuit te spreken.

Degene die in de Loge de principes van luisterbereidheid en respect ten aanzien van anderen oefent, zal ook buiten de Loge deze principes van verdraagzaamheid toepassen.