WANNEER DE GRONDRECHTEN EN DE RECHTSSTAAT IN GEVAAR ZIJN, DIENT DE MAÇONNIEKE DISCRETIE TE WIJKEN VOOR DE PLICHT VAN DE VERONTWAARDIGING!

Elke asielzoeker heeft recht op een opvang die hem in staat moet stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Dit beginsel is vastgelegd in artikel 3 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers.

Dit recht op opvang zorgt ervoor dat een persoon die om internationale bescherming verzoekt niet in een situatie van extreme materiële ontbering wordt gelaten, waardoor hij niet in zijn meest fundamentele behoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak, kan voorzien.

Hoewel het gaat om een recht op materiële bijstand gedurende de gehele asielprocedure, is het duidelijk dat de aanvrager van internationale bescherming, om van dit grondrecht gebruik te kunnen maken, eerst een zaak voor de rechter moet brengen.

In 2022 hebben alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 6.500 personen zich met uiterste spoed tot de arbeidsrechtbank van Brussel gewend om van de opvang te genieten waarop zij als asielzoekers recht hebben. Terwijl het FEDASIL-agentschap in de meeste gevallen door de Arbeidsrechtbank is veroordeeld om op straffe van een boete onderdak te verschaffen, wachten meer dan 3.000 kinderen, vrouwen en mannen nog steeds op onderdak. Ondanks de winter leven deze "onzichtbaren" op straat in onhoudbare omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit verzuim van de Belgische staat en Fedasil om rechterlijke beslissingen uit te voeren door een "gebrek aan politieke wil" is veroordeeld in bijna 750 uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De duizenden financiële sancties voor de staat en Fedasil zouden, om de absurditeit ten top te drijven, meer dan genoeg zijn om iedereen op te vangen. Maar op dit moment hebben de asielzoekers het koud, hebben ze honger en brengen ze de nacht buiten door en worden ze ziek. Het zijn verenigingen en vrijwilligers, van alle strekkingen en filosofische overtuigingen, die hen te hulp schieten, hen iets warms te drinken of te eten brengen, hen voorzien van tenten, winterkleren en slaapzakken.

Deze situatie is in strijd met de beginselen van een op de rechtsstaat gebaseerde democratie.

Als apolitieke, kosmopolitische en pluralistische instelling heeft de Vrijmetselarij niet tot doel een gemeenschappelijke mening tot uitdrukking te brengen. Maar wanneer het respect voor menselijke waarden wordt overschreden, is zwijgen geen optie meer.

In alle omstandigheden verdedigen Vrijmetselaars de absolute noodzaak om de fundamentele rechten en vrijheden te respecteren die elke democratie moet navolgen en bevorderen. Het is in die zin dat de Belgische Obediënties willen herinneren aan hun waarden van Vrijheid, Gelijkheid, Universele Broederschap en Waardigheid voor alle mensen, ongeacht hun geslacht en sekse, hun huidskleur en hun cultuur.

Mensenrechten zijn fundamenteel en universeel, wat onze oproep om een einde te maken aan deze onmenselijke en vernederende behandeling rechtvaardigt. Wij verzoeken de regering dringend structurele maatregelen te nemen om de rechtsstaat en het asielrecht te eerbiedigen. Het gaat om onze gemeenschappelijke medemenselijkheid met al die mensen die het slachtoffer zijn van deze onhoudbare situatie.

Het gaat niet alleen om het beeld dat deze situatie van België geeft, maar ook en vooral om ons geweten als mens, dat in twijfel wordt getrokken en zelfs wordt uitgedaagd in onze gemeenschappelijke medemenselijkheid met personen die hun land hebben moeten ontvluchten door allerlei risico's te nemen om in Europese democratieën die die naam waardig zijn te worden opgevangen.

Moge de regering de wijsheid en de kracht hebben om de burgers waardig te vertegenwoordigen en in schoonheid haar plicht van medemenselijkheid vervullen tegenover de meest behoeftigen op zoek naar asiel.

Het Grootooosten van België, de Belgische Federatie van Le Droit Humain en de Vrouwengrootloge van België, Lithos Confederatie van Loges eisen dan ook samenwerking op alle niveaus om onmiddellijk een einde te maken aan deze situatie.

De Groootmeesters

Alain Cornet, Grootoosten van België - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daniel Menschaert, Belgische Federatie van de Internationale Gemengde Orde van Le Droit-Humain - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raymonda Verdyck, Vrouwengrootloge van België- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Vanherck, Confederatie van Loges, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.