Screenshot_2023-11-30_145210.png

Brussel, 26 november 2023

De maatschappij die de vrijmetselaar van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN wil helpen opbouwen is er een van "Laat ons allen samenleven". Dit betekent opkomen
voor wat insluit en integreert met respect voor de waardigheid van het individu en zijn verschillen. Dit betekent de Ander waarderen als een autonoom persoon, erkend als vrij en gelijk in waardigheid en rechten zoals alle anderen.

Voor de vrijmetselaar van LE DROIT HUMAIN zijn alle bestaansvormen, die een geheel vormen waarvan de mens deel uitmaakt, zijn onderling afhankelijk en is solidariteit de kern van de band tussen ieder mens en de rest van de mensheid en de natuur. We zetten ons in voor het bevorderen van respect voor milieurechten en voor de gemeenschappelijke goederen van de mensheid, die nodig zijn voor het leven en de collectieve ontplooiing, evenals voor het geluk van elk individu. Net als vele andere betrokken burgers hebben vrijmetselaars een humanistische en universalistische visie op de Mensheid. Vrijmetselaars zijn daarom begaan met alles wat er in de wereld gebeurt.
Deze waarden vormen de basis voor de manier waarop de vrijmetselaars van LE DROIT HUMAIN naar de problemen van onze tijd kijken. Het is met een duidelijk begrip van deze waarden dat wij, Sylvain Zeghni, Grootmeester Nationaal van de Franse Federatie LE DROIT HUMAIN, en Daniel Menschaert, Grootmeester Nationaal van de Belgische Federatie LE DROIT HUMAIN, willen reageren op de recente gebeurtenissen in Frankrijk, België en het Midden-Oosten.
Wij vinden het essentieel om deel te nemen aan het publieke debat over dit onderwerp.

 Wij veroordelen onvoorwaardelijk alle misdadige aanslagen van terroristen in onze respectieve landen en de barbaarse misdaden van Hamas op het grondgebied van de staat Israël. De legitieme eisen van het Palestijnse volk, die al veel te lang onbeantwoord zijn gebleven, rechtvaardigen geenszins het doden van burgers en het nemen van gijzelaars. Wij zijn ook van mening dat de omvang van de reactie van de Israëlische regering, waarvan duizenden Palestijnen – incl. veel kinderen – het slachtoffer zijn, onaanvaardbaar is.
Onderhandelingen zijn de enige manier om een oplossing te vinden voor dit conflict, dat al bijna 75 jaar duurt. Een wapenstilstand en de vrijlating van de gijzelaars zijn essentieel om humanitaire hulp naar de burgerbevolking te brengen en om de hervatting van de dialoog tussen gematigde leiders aan beide kanten een kans te geven. Alleen diplomatie kan vrede brengen in de regio.
Wij veroordelen ook krachtig alle antisemitische daden die gericht zijn tegen burgers die volwaardig lid zijn van onze twee naties en op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de conflicten in het Midden-Oosten. Gebaseerd op vooroordelen en lasterlijke interpretaties, haatdragende houdingen en verbale en fysieke agressie, is antisemitisme inherent in strijd met de waarden van de Vrijmetselarij in het algemeen en de waarden van LE DROIT HUMAIN in het bijzonder. Als antisemitische gevoelens in de loop der tijd zijn blijven bestaan, is het duidelijk dat de internationale gebeurtenissen deze gevoelens reactiveren en versterken. Kritiek op het beleid van een Staat, hoe legitiem ook, kan uitingen van racisme en antisemitisme gericht tegen individuen niet rechtvaardigen.
Vrijmetselaars zetten zich, net als veel andere burgers, in voor het zoeken naar de waarheid. Het doel van discussies en debatten in de Vrijmetselarij is altijd om leden te verhelderen, zodat zij met kennis van zaken hun plichten als Vrijmetselaar, d.w.z. als actieve, kritische en verantwoordelijke burgers, kunnen vervullen. De simplistische praktijk, waarbij de Joodse burgers van onze landen worden verward met de acties van een buitenlandse regering, druist in tegen deze kritische geest.
Alle daden van racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme zijn schadelijk voor de opbouw van de maatschappijvisie van de Vrijmetselaars omdat ze sociale, etnische, filosofische of religieuze verschillen verergeren.
Het internationale karakter van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN impliceert een universele opvatting van la condition humaine gebaseerd op het idee van broederschap tussen volkeren in de zoektocht naar vrede. De opkomst van extremisme, terrorisme en racisme ondermijnt dit universele concept en vormt een duidelijke bedreiging voor de wereldvrede, de broederschap en de sociale vrede in onze landen.
We roepen daarom alle Vrijmetselaars van onze beide Federaties op om zich aan te sluiten bij alle sociale bewegingen die in opstand komen tegen de gesel van racisme en vreemdelingenhaat en die burgers mobiliseren om vrede en solidariteit in de wereld te bevorderen.
Daniel Menschaert, Grootmeester Nationaal van de Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN
Sylvain Zeghni, Grootmeester Nationaal van de Franse Federatie van LE DROIT HUMAIN